NESTAREC WEEK No. 4

411

Mám moc rád tento čas. Sběr je pro každého zemědělce zadostiučiněním za celý rok. Líbí mi to tempo, co musíme vyvinout, abychom dostali hrozny pod střechu ve správný okamžik. Sklízet, jíst, spát a zase znova. Tento rok pro nás začal sběr velmi brzy, co si pamatuji nikdy jsme nesklízeli takhle časně. Slunečno a vysoké teploty, aktuální počasí, které nám hrozny peče. Snad to vydrží. Nechceme přezrálé hrozny a těžká vína. To je ten důvod. Začínáme sklízet již v 6 hodin ráno, pro udržení nízké teploty hroznů a taky pro lidi, kterým se pracuje líp. Je to krásná sklizeň, nemáme moc hroznů, ale dáváme lásku do toho co jsme dostali. Děkujeme.

 

I love this time. Every Harvest is a satisfaction for a farmer after the whole year. I like the pace what we need to keep to get grapes under the roof at the right time. Harvest, eat, sleep and over again. The harvest has started very soon this year, I can not remember we have ever harvested so soon. Sunny and hot conditions, current weather, which bakes grapes. Perhaps it lasts. We do not want overriped grapes and heavy wines. This is the reason. Getting to harvest as early as 6am to maintain a low temperature of grapes, it is also better for people who are working. It is a beautiful harvest, we do not have many grapes, but we do love what we got. Thank you.

416

Ještě minulý týden jsme dodělávali  instalaci opěrné konstrukce v mladých vinicích.

 

We were finishing the installation of the support structure in our young vineyards last week.

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Ve čtvrtek a v pátek jsme sklízeli Műller-Thurgau spolu s Muškátem. Sběr proběhl zhruba o 5 dní dřív než jsem myslel. Vyzrálost byla ideální, pro to co chceme. Žádné macerace. Lisování celých hroznů. Bude Pet-Nat?

On Thursday and Friday we harvested Muller-Thurgau, along with Muscat. The harvest took place around 5 days sooner than I thought. Ripeness was perfect for what we wanted. No maceration. Pressing of whole grapes. Will it be a Pet-Nat?

413Chardonnay máme na dvou polohách. Krásně vypečené hrozny. Hrozny ze starší vinice (13 let) kvasí normálně, na slupce. Ty z té mladší karbonicky.

 

We have Chardonnay at two positions. Beautifully roasted grapes. Grapes from older vines (13 years) are fermented normally on the skins. The ones from younger vines ferment carbonically.

45

44
414

Pondělí i úterý jsme věnovali Pinot Noir. Rychle s ním dolů, aby nepřezrál. Jsem rád, že se to podařilo. Vybrali jsem tři odlišné části vinice a svahu, které zpracováváme jinak. Tak jak si myslím, že je to pro daný hrozen správné.

Monday and Tuesday we spent with Pinot Noir. Working fast not to let it overriped. I am glad that we succeeded. I chose three different parts of the vineyard and the slope, which are processed differently. How do I think it is proper for the grapes.

49

47Půl 6 ráno právě se rozednívá, vše musí být připraveno pro Blond. Pinot Noir v bílém provedení. Myslím, že to bude základ pro sekt, kyselina je úžasná.

It is 5:30 in the morning. It is just dawning, everything must be ready for Blond. Pinot Noir in white. I think it will be the basis for sparkling wine, the acidity is amazing.

46

419

Teď se budeme věnovat Neuburgu.  Na víkend hlásí přeháňky, tak ho chci mít už raději u sebe ve sklepě. Je to nevděčník, ale mám ho tak rád.

Now we will focus on Neuburg. They reports showers at the weekend, so I want rather to have it in the cellar. It is ungrateful variety, but I like Neuburg so much.

420

Ve vinici je to jako ve vosím hnízdě. Bzučí to krásně, ale sem tam nás to potrápí tím, že jsou bobule nabodané. Tento zdroj octu musí pryč.

It is like a wasp’s nest in the vineyard. It hums beautifully,but there are stabbed berries, not the best thing.. This source of vinegar has to go away.

Dneska jenom tak krátce, každou minutu musím teď věnovat budoucímu vínu. Držte nám palce.

Just a short report today, I have to dedicate every minute to the future wine. Wish us luck.

 

M.

NESTAREC WEEK No. 3

FullSizeRender

Killer – Thurgau 2015

Příběh tohoto vína se začal psát v září minulého roku. Staré keře Műlleru Thurgau každoročně poskytují surovinu pro naše základní víno Běl. Jedna část vinice má však extrémně výsušnou půdu a velmi malý vzrůst. Tady jsme nechali hrozny zrát dalších 10 dnů. Ano, všichni si říkali, že je to šílenství. Odrůda, která rychle ztrácí kyseliny a ještě tak teplý rok. Konkrétní mikrolokalita má ale zajímavou vlastnost. Mošt si vždy zachová dobrou strukturu moštu. To je síla starých vinic. Ne nadarmo se říká, že jedna generace vysází vinici a teprve ta další z ní dělá pořádné víno. Mám rád Műller Thurgau, dobře se pije. Vzpomínám si, jakou Műllerku dělával můj děda ze své malé vinice, která čítala několik stovek keřů. V minulosti zde vládl socialismus a každý mohl pěstovat jen povolené množství vinic, ze kterých si dělal víno pro svou rodinu. Prodávat se nesmělo nic. Byla to zvláštní doba. Odtud se táhne i pověst této odrůdy. Používala se pro masovou výrobu, hlavně pro levná vína. Mám pocit, že se to s ní vleče dodnes. Nečekám od ní vína, která vydrží roky zrát, to od ní nikdo nechce. Je to, ale ideální věc pro nenáročná vína. Nemusíme o víně sáhodlouze přemýšlet, stačí prostě jen pít. Při návštěvě Švýcarska jsem z ní pil tak zábavná přírodní vína. Byla velmi podobná těm, které z ní dělal můj děda a hasil jimi žízeň. Chtěl jsem dělat taky taková. Bylo tam ale ještě něco navíc. Něco co chuť podzvedlo, obohatilo a lákalo k dalšímu napití. Dlouho jsem přemýšlel co. Moc si z dědové sklepní práce nepamatuji, byl jsem přeci jen dítě. Vím, však jaká byla v té době technologie. Ruční mlýnek, který hrozny jen narušil, a spolu s třapinami padaly dolů do kádě. Nelisovalo se hned, nejdřív druhý den, někdy i později.

Killer – Thurgau 2015
The story of this wine began in September last year. Old vines of Muller Thurgau annually provide grapes for our basic wine Běl. However one part of the vineyard has extremely dry out soil and a very small growth. We let the grapes ripen next 10 days in this location. Yes, they all thought this was madness. The variety that is rapidly losing its acidity especially in such a warm year. But this side has an interesting feature. The must has alway good structure. This is the power of old vines. No wonder it is said that one generation plants a vineyard, and the other makes a decent wine.
 I like Muller Thurgau, it has a good drinking ability factor. I remember what Mullerka my grandfather used to make from his small vineyard, which numbered several hundred bushes. During socialism each could grow only permitted amount of vineyards from which you made the wine for his family. We were not allowed to sell anything. It was a special time. The bad reputation of this variety has started in that times. It was used for mass production, especially cheap wine. I feel that it is connected with it today. I do not expect the wines that will last for years to mature, nobody wants that from Muller. On the other hand it is the ideal thing for inexpensive wines. I tried very interesting natural wine from Mullerka grapes during a visit in Switzerland. It was very similar to wine that had made my grandfather and quenching his thirst. I wanted to do well like that. But there was something more I needed to discoved. Something what would boost the flavor, enriched and tempted to drink more. I have long thought what. I do not remember too much of the work my grandfathers did it the cellar, I was just a kid after all. I know, however, what was the technology at that time. Hand grinder, which disrupted the grapes only, and along with of stems falling down into the vat. They did not pressed immediately, firstly the other day, sometimes later. 

 

 

FullSizeRender qV tom mi to došlo! Třapiny a slupka! To je to co dělá víno daleko zábavnějším. Chtěl jsem to však udělat po svém a proto jsem část hroznů, asi 30% podrtil a dal do kádě. Zbytek hroznů normálně vylisoval a mošt hned přidával ke rmutu s třapinami.  Kvasil jsem v otevřené kádi a ani jednou nezamíchal. Vždy, když se tohoto vína napiji, již od stádia kvasícího moštu, přes mladé víno, až do teď, vytane mi na mysli, že toto víno má zvláštní osobitost. Nikdy jsem nevěděl, jak se zachová, vždycky mě překvapilo. Několikrát již jsem myslel, že je víno stabilní a nachystané pro láhev. Mýlil jsem se, víno mělo svou hlavu a znovu a znovu začalo pracovat.  Není to žádný měkký barbie Műller, je to prostě killer. Killer-Thurgau 2015.  Jsem rád, že jsem našel podobu vína, která mi vyhovuje a je tak zábavná. Pijme více zábavných vín. Osvobozuje to.

 

Then it hit me!  The stems and skins! That’s what makes the wine far more entertaining. But I wanted to do it my own way and that’s why I portion of grapes, about 30% crushed and put into vats. I pressed the rest of the grapes juice normally and immediately added to the vat to mash of stem. I fermented in an open vat and never once did not stir it. Whenever sips of wine, from the stage of fermenting must, over the young wine, until now, pops to my mind that this wine has a special personality. I never knew how to keep always surprised me. I thought that wine is stable and ready for the bottle for several times already.But I was wrong, the wine had its own head and started to „work“ again and again. It’s not soft Műller barbie, it’s just a killer. Killer-Thurgau 2015. I am glad that I found the form of wine, that suits me and it is so much fun. Lets dring more fun wine. It liberates!
IMG_4150

Víno stále čeká na láhev, půjde příští týden pod korunku. Jsem zvědavý, jak se zachová. Ještě chvíli a budeme sklízet hrozny pro Killer-Thurgau 2016. Baví mě přemýšlet jaký asi bude.
Wine still waiting for the bottles, it will go under the crown cup next week. I’m curious how it will behave. Just few days and we will began to pick grapes for Killer-Thurgau 2016. I like to think about what it will be like.
MN

NESTAREC WEEK No. 2

ngAhoj všichni,

posílám další krátký report o tom, co se u nás za poslední týden stalo.

Hi everyone,
I am sending you another brief report about what happened at our winery last week.
bČím dál víc se mi líbí uzavírat vína pod korunkový uzávěr. Nemusí jít vůbec o víno šumivé, klidně i tiché víno. Je to jednoduché k uzavření i otevření a pro vína na pití je to ideální uzávěr. Ano, občas se někdo zeptá, jestli je v lahvi džus nebo mošt, ale to mě nemůže odradit. Moje nadšení pro korunkový uzávěr je tak velký, že jsem si nechal přivézt hned kamion sektových lahví, které se uzavírají korunkovým uzávěrem.  Někdy jsem megaloman, přiznávám :-)

More and more I like to close wines under the crown cap. Doesnt need to be just a sparkling wine but also still wine. It’s easy to close resp. open the wine and therefore it is an ideal cap for thirsty wine. Yes, occasionally someone asks whether it is in the bottle juice or cider, but I’m not discouraged. My enthusiasm for the crown cap is so big that I had brought a truck of champagne bottles, which are closed with a crown cap. Sometimes I am megalomaniac, I admit :-)

 

 

Samozřejmě část lahví půjde na PET-NAT 2016, který se chystám vytvořit. 12109103_889469687827802_444265041019149827_nPro ty, kteří by to náhodou nevěděli PET-NAT je zkratka pro Pétillant naturel. Doslovně přeloženo pro „přirozeně šumivé“. Víno, které ještě nedokončilo fermentaci, uzavřeme do láhve pod korunkový uzávěr a necháme dokvasit. Sekundární produkt kvašení CO2 obohatí víno přirozenou šumivost. Myslím, že je to ruská ruleta ve vinařství, tušíte, co z toho vyleze, ale nikdy nemáte jistotu, že se to podaří. Mám k PET-NATU svůj vlastní vztah, ovlivněný rokem 2012, kdy jsem uzavřel 5000 lahví lehkého dokvášejícího Műlleru Thurgau, s částí Muškátu. Mladická nerozvážnost, odchylka v rozboru, odlehčené láhve a další souvislosti mi udělali přes noc ze skladu lahví, sklad muniční. Láhve, které byly v kvašení napřed, začaly explodovat. No prostě moje blbost. Tři roky po sobě jsem PET-NAT neudělal, ale letos bude. Těším se.

But of course, part of the bottles will be used for PET-NAT which i am intended to make. PET-NAT stands for „pétillant naturel“ for those who would not happen to know what the abbreviation means. Literally translated as „naturally sparkling“. Wine which is still not finished with fermentation is enclosed in a bottle under the crown cap and the fermentation is finished there. Secondary fermentation product CO2 enriches the wine about natural fizz. I think it’s Russian roulette in the winery, guess what comes out, but never have the certainty that you will succeed. I have my own relationship to PET-NATU, influenced by the year 2012, when I made 5,000 bottles of light still-fermenting Muller Thurgau, with parts of Muscat. Youthful indiscretion, deviation analysis, lightweight bottles and other circumstances changed overnight my storage of bottles to store ammunition. Bottles that have been fermenting ahead, began to explode. Well just my stupidity. For three consecutive years, I havent made PET-NAT, but this year I will try again. I look forward to.

 

t

Od minulého týdne máme v lahvi a samozřejmě pod korunkou další víno.  Vidličky a nože 2015. Pointa tohoto vína je od začátku prostá. Víno k vínu, nebo víno jako jídlo. Ano, opravdu si myslím, že historicky bylo víno bráno jako běžná každodenní potravina a tak by to mělo zůstat. Chci pod tuto etiketu dávat glu-glu vína, která mě baví pít s každým douškem víc a víc. To je podstata tohoto vína. Nestanovil jsem si, že každý rok budou „vidličky“ totožné víno. Loni to bylo Neuburské a Pinot Noir. Letos je to Veltlínské zelené a největší pravděpodobností Frankovka. Je to čistá nerez, dřevo to víno nikdy nevidělo. Při dokvašení tank pevně uzavřu a nic s vínem nedělám, po roce ho jen stočím do lahví. Žádný SO2, žádná batonnage, doplňování, nic. Žádná intervence, i takto se dá nahlížet na nemanipulované víno.

We bottled some more wine last week. Under crown cup. Forks and knives 2015. The point of this wine is  simple: Wine to be dring when you eat, or wine as food. Yes, I really think that, historically, the wine was seen as a normal everyday food, and so it should remain. I want  to bottle so called glou-glou wine under this label which I enjoy more and more after every sip I have drunk. This is the essence of this wine. I did not think that every year will be „fork“ the same wine.It was Neuburger and Pinot Noir  last year . This year Gruner Veltliner and most likely Lemberger. It is pure stainless steel, it´s never seen wooden barrels. I close the fermentation tank tightly and do nothing with wine, I bottle it after one year. No SO2, no batonnage, replenishment, nothing. No intervention, unmanipulated wine.

 já

Přes víkend náš sklep navštívilo více jak 200 lidi, v rámci 3. ročníku Festivalu Autentistů, které proběhlo ve Velkých Bílovicích. Premiéru měla některá vína ze sudu, pro ilustraci jak u nás vypadá ročník 2015. Přátelská atmosféra a spousta známých tváří. Velký dík patří všem, co mi pomáhali.

 

 

 

 

ml

Our cellar was visited by more than 200 people thanks to the 3rd Autentist Festival, which was held in VelkéBílovice last weekend. It was a premiere for some wine from a barrel to illustrate how the vintage 2015 looks like. The friendly atmosphere and a lot of familiar faces. Big thanks to everyone who helped me.
wAktuální stav vinic je v pořádku, snažíme se bojovat s plísněmi a udržet dobrý zdravotní stav. Hrozny začínají zaměkat (viz Zweigelt na obrázku). Provedeme ještě jedno ošetření, protože riziko pořád hrozí.  Ministerstvo zemědělství dokonce letos udělilo výjimku v množství povolené mědi na hektar. Držte nám palce.

The current condition of the vineyards is fine, we are trying to fight the fungus and maintain good health. Grapes begin to „lock“ (Zweigelt on the picture). We carry out one more treatment, because the risk is always imminent. The Ministry of Agriculture has granted an exemption this year in term of the amount of permitted copper per hectare. Wish us luck.

 

 

x

Konečně začínáme budovat opěrnou konstrukci pro mladé vinice.  Vše se poněkud zdrželo, protože dodavatel nedodržel termín, který měl. Ale o tom třeba zase příště.

Finally, we begin to build a support structure for young vineyard. Everything is somewhat delayed because the contractor failed to comply with a term. We can talk about this story next time.

 

 

 

IMG_4033

A zde zjištění tohoto týdne v NYC:

 

And here are some findings of the week in NYC:
MN

NESTAREC WEEK No.1

3Ahoj,

doufám, že se daří dobře a vše je u Tebe v pořádku. Včera jsem přemýšlel, že je škoda, že díky vzdálenosti nemůžeš sledovat co se u nás děje, na čem právě pracujeme a co chystáme. Je pro mě důležité být se svým distributorem v kontaktu, stejně tak si myslím, že je to důležité i pro něj, aby mohl informovat své zákazníky. Napadlo mě, že budu jednou týdně psát krátký souhrn toho co je u nás aktuální, říkejme tomu třeba NESTAREC WEEK. Hned se do toho pouštím a každou středu budu posílat informace od nás z Moravy.

Hello,

I hope you are doing well and everything is okay for you. Yesterday I thought it was a pity that due to the distance you can not see what is going on with us, what we’re up up to and what we are planning. It is important for me to be in touch with my distributor as well as I think it’s important for him to be able to inform his customers. I thought I would  write a short summary of what do once a week  Call it NESTAREC WEEK. I am starting on Wednesdays I will send you information from us from Moravia.

 

 

pgV tento čas stále intenzivně pracujeme na vinicích. Provádíme provzdušnění keřů, jako nepřímou ochranu proti houbovým chorobám a čistíme spodní část keřů, které od jara znovu obrostly.  Oproti minulým letem jsme asi o týden pozadu, díky častým dešťům, které byly za poslední dobu intenzivní. Od 1.5. u nás v Moravské Žižkově spadlo 270 mm. Časté ovlhčení listů a následné vysoké teploty jsou ideální podmínky pro rozvoj plísně révové. Naše ochrana je založena na mědi a v letošním roce musíme být opravdu obezřetní. Měli jsme nějaká napadání na mladých listech, které jsou důležité pro fotosyntézu. Nicméně hrozny jsou v pořádku. Není však ještě vyhráno, to můžeme říct, až budou hrozny ve sklepě.

At this time we are still working hard in the vineyards. We are airing the vines, such as indirect protection against fungal diseases and cleaned the bottom of the bushes that overgrown since spring. We are roughly a week behind in comparation with previous years mainly due to frequent rains that have been intense for the last weeks. We´ve had 270 mm of rain in Moravsky Zizkov since May 1. Frequent wetting of the leaves and the subsequent high temperatures are ideal conditions for mold mildew. Our protection is based on copper and this year we have to be really careful. We had some assaults on young leaves, which are important for photosynthesis. However, the grapes are fine. But it is not yet won, it can be said once the grapes are in the cellar.

 

 

palava 2 rokDoděláváme i vyvazování mladé vinice, kterou jsme vysadili v minulém roce a připravujeme ji na plodnost. Loni na jaře jsem na třech samostatných pozemcích v Moravském Žižkově vysadil 3 600 sazenic odrůdy Pálava. Pro sebe, pro své vlastní zjištění, že z Pálavy musí jít udělat daleko zajímavější víno, než je tady zvykem. Tedy ne víno se zbytkovým cukrem a hromadou síry. Je to odrůda, která vznikla tady na Moravě křížením odrůd Tramín a Műller Thurgau.  Chci to vyzkoušet, ne jen kolem toho mluvit.

We are finishing up with bonding of young vines we planted last year and  preparing it for production. I planted 3,600 seedlings of variety Palava last spring on three separate plots in Moravsky Zizkov . I have found out that one can make more interesting wine from Palava variety than normally is common in our region. No residual sugar nor tons of sulfur. The variety, which originated here in Moravia is a cross of varieties Traminer and Müller Thurgau. I want to try it, not just talk about it.

NESTAREC_lahevBEL-1LBěl 2015

Ryzí minimagnum

Beru základní víno jako jakousi výkladní skříň každého producenta. Výkladní skříň, která řekne, nebo alespoň napoví co čekat jakmile vstoupím dál. A tím Běl 2015 zajisté je.

Před pár lety jsem si řekl, že chci dělat víno, které bude dávat obraz o regionu. Víno, kde bude možná potlačen odrůdový charakter, ale vynikne charakter oblasti. A tím je Běl, nazvaný dle staročeského názvu pro bílou barvu. Už od začátku pracuji s odrůdami typickými pro naší oblast. Je to Műller Thurgau, Veltlínské zelené a Ryzlink vlašský, vždy zhruba v třetinovém poměru.  Myslím si, že čím dřív jsou jednotlivé odrůdy spolu, tím dřív si na sebe zvyknou, tudíž se nejedná o směs jednotlivých vín, ale budoucí víno se smíchá již v hroznech.  Sbírá se v jeden termín a tím pádem dojde k tomu, že některá odrůda je více zralá a jiná naopak méně. I toto tvoří výsledný charakter vína.  Hrozny pochází z okolí Moravského Žižkova a vinice jsou od sebe vzdáleny pár set metrů.  Mošt kvasí a víno následně zraje v nerezové oceli.

Každý člověk se vyvíjí a je to tak správně. Vidím to sám na sobě. Dřív, když jsem byl mladší, chtěl jsem dělat vína mohutná, vína, která ohromí, vína na efekt. Stejně tak jako zraje víno, zraje i člověk a jeho mysl. Mám rád vína, která jsou pitelná, zábavná a normální. Uvědomil jsem si, že víno přece slouží k tomu, aby se pilo.

Běl 2015 není typ těžkého, plného vína, nad kterým se dá diskutovat celý večer. Je to víno, které by mělo být v první řadě zábavné. A k zábavě někdy prostě 0,75 litru nestačí. Proto jsem se rozhodl pro objem 1 litr. Objem, který poukazuje na pitelnost vína a je i praktický.  Říkám tomu minimagnum.

Bel 2015

Pure minimagnum

I take basic wine as a kind of showcase for each producer. Showcase, which says, or at least tell you what to expect when I enter in. And that is certainly Běl 2015.

A few years ago, I said I wanted to make a wine that will give a picture of the region. Wine, where it may be suppressed varietal character, but the character of the area stand out. And that is the Bel, named according to the old Czech name for white wine. I have been working with varieties so typical for our area since the beginning. Those varieties are Müller Thurgau, Grüner Veltliner and Riesling, each roughly one-third. I think that the sooner are the varieties together, the sooner they get used to each other. We are not talking about cuvée wine, but we blend already the grapes. While we pick them at the same time, it causes that one variety is more mature than the other one. Also this constitutes the final character of the wine. The grapes come from the area around the Moravian Zizkov and vineyards are spaced a few hundred meters from each other. The juice ferments and the wine ages in stainless steel.

Each person develops and that is how it should be. I see it in myself. Before, when I was younger, I wanted to do a massive wines, which will impress. Wine for effect. As well as the wine matures, also a man and his mind matures. I like wine that is drinkable, funny and normal. I realized that the main aspect of my wine should be drinkingability.

Běl 2015 is not the type of heavy, fullbodied wine, which should be discussed about the whole evening. It is the kind of wine, which should be primarily entertaining.

The classic 0,75 litre bottle it is not always the sufficient volume for this purpose. That’s why I decided for 1 liter. The volume, which refers to the drinkability of wine and is also practical. I call it minimagnum!

(Text vznikl primárně pro naše distributory. Text was written primarily for our distributors.)

MN

Nestarec ve světě! – Nestarec in the world!

mapa exportJeště před pár lety by mě vůbec nenapadlo, že moravské víno se dostane na stoly v tolika rozličných krajinách světa. Obchod s moravským a českým vínem je založen na tom, že naprostá většina vína se vypije u nás v ČR. Je to logické, protože s našimi 19 000 ha vinic pokryjeme zhruba 1/3 spotřeby vína, která se zde u nás vypije. Zbytek vína se k nám musí dovézt z okolních států. Nikoho to vlastně nenutí exportovat víno ven. Všechno víno s přehledem prodá u nás. Tato skutečnost mě však nikdy nenaplňovala a zdála se mi určitým způsobem setrvačná a bez nějaké větší snahy a invence. Vždycky jsem snil, že se naše víno bude vyvážet a že si ho dám třeba v hospodě v New Yorku nebo Tokiu. To byl ten motor, který nás hnal dál a ve skrytu duše jsem v to stále doufal a snažil se pro to udělat maximum.

A few years ago I would have never thought that Moravian wine gets on the table in so many different countries of the world. Trade with the Czech and Moravian wine is based on the fact that the vast majority of wine is consumed in our country. It is logical, because with our 19,000 hectares of vineyards we are able to cover about 1/3 of the consumption of wine. The rest of the wine must be imported from neighboring countries. Nobody is really in need to export wine abroad. All wine is sold on the local market. This fact did never satisfied me,it seemed to me automatical without any more effort and ingenuity. I always dreamed that our wine will be exported and that I ask for  in New York or Tokyo. That was the power that drove us farther and secretly I was still hoping and trying to do the maximum.

export 4Je naprostá pravda, že Českou Republiku na mapě vinařského světa nikdo moc nezná. Když jsme začali jezdit s našimi víny do světa, ze začátku jsem sebou bral mapku, kde vůbec ČR leží. Opravdu to tak bylo. Každý věděl, že se u nás dělá pivo, ale o víně povětšinou nikdo nevěděl. Bylo potěšující vidět to překvapení a slyšet tvrzení, že se u nás dělají zajímavá vína. To byly začátky, dnes se situace zlepšuje a myslím, že přichází čas východní Evropy, jejich vín a odrůd.

It is totally true that on the map of the wine world the Czech Republic is not really known. When we started going with our wines abroad, I took along a map, to show where the Czech Republic is situated. Indeed it was like that. Everyone knew Czech beer, but wine not. It was a pleasure to see the suprise of people we met that (good) wine is made in the Czech Republic. These were the beginnings, today the situation has improved and I think the time has come for Eastern Europe, their wines and grape varieties.

export 7Je nutno říct, že komunita přírodních vinařů je velmi pospolitá a v podstatě se mezi sebou všichni znají. To je to, co mě na tom baví.  Baví mě se mezi sebou navštěvovat, baví mě účastnit se různých prezentací, veletrhů, výstav či vinných salonů. Vždy se potkají skvělí lidé, se zápalem pro stejnou věc. Chutná se, mění se lahve a užije se mnoho legrace. To, že potkáte distributora, který chce Vaše vína vozit třeba do Kanady, beru jako příjemný bonus.

It must be said that the community of natural winemakers is pretty stalked and basically everyone knows each other. I enjoy visiting the others, I enjoy participating in a variety of presentations, trade fairs and exhibitions. You always meet great people with a passion for the same thing. You taste wine, exchanging bottles and have a lot of fun. The fact that you meet a distributor who wants to import your wine to Canada, I take as a pleasant bonus.

export 3Toto vše co se nám dnes daří dělat, není samozřejmě jen moje zásluha. Velký dík patří mé rodině, rodičům, kteří se starají ve velké míře o vinice, sestře Lence, která se rozhodla zůstat v oboru a studuje vysokou školu se zaměřením na vinařství. Přítelkyni Mirce, ve které mám maximální oporu. Klukům, kteří u nás pracují. Vaškovi, který už je tady nějaký rok a teď i čerstvě Pepčovi, který rozšířil náš tým. Díky všem těmto lidem vznikají naše vína. Obrovský dík patří kamarádovi Honzovi Čulíkovi, který se mnou velkou část zahraničních cest absolvuje a obstarává taky komunikaci s distributory. Stal se jakýmsi ambasadorem našich vín.  Stejně tak patří dík klukům z vinného baru Veltlin. Bogdan Trojak a Standa Soukup se zasazují o věhlas moravských a českých vín v zahraničí, třeba v New Yorku.

That what we have achieved today it is not just my credit. Big thanks to my family, to parents who take care about the vineyard, sister Lenka, who decided to stay in the wine field and studying high school with a focus on viticulture. Guys who work with us. Vasek, who is already a year here and now freshly Pepik, who expanded our team. Thanks to all these people our wine arise. Huge thanks to my friend Jan Culik who took part in a large portion of our foreign trips. He takes care of the communication with distributors. He became a kind of ambassador for our wines. Likewise, special thanks to the guys from the wine bar Veltlin. Bogdan Trojak and Standa Soukup who advocate of fame Czech and Moravian wines abroad, mostly in New York.

export 8Tento text vlastně vznikl spontánně, po tom co jsem dneska procházel dokumenty za poslední dobu.  Po součtu čísel jsem zjistil, že již víc jak 50% vín, které prodáme, exportujeme do zahraničí.  Na prodejích jde jasně vidět, co jaký trh preferuje. Tuzemský trh, žádá spíše jednodušší a čitelnější vína v zahraničí je to přesně naopak.

This text actually originated spontaneously after what I went through papers today. After the sum of the numbers, I discovered that already more than 50% of the wines that we sell, we export abroad. One can clearly see on the sales what the market prefers. The domestic market, asking rather simpler and more readable wines, the foreign market is exactly the opposite.

export 6Děkuji všem, co se zasadili o to, že si naše víno můžete objednat v: USA, Kanadě, Francii, Německu, Rakousku, Polsku, Holandsku, Belgii, Itálii, Singapuru, Japonska, na Slovensku. V blízké budoucnosti snad i v Londýně, Dánsku, Švédsku, či Číně. Na tom teď právě pracujeme.

Thank you to all those who enabled the fact that our wine can be ordered at: USA, Canada, France, Germany, Austria, Poland, Holland, Belgium, Italy, Singapore, Japan, the Slovak Republic. In the near future, perhaps in London, Denmark, Sweden, and China – that´s what we are working on right now.

export 2Jsem rád, že můžeme spolupracovat s našimi distributory v různých koutech světa. Se všemi se známe a stali jsme se přáteli. Víno je úžasný nápoj, díky kterému jsem se seznámil s velkou spoustou zajímavých lidi a za to jsem šťastný.

I am more than happy that we can work with our distributors in various parts of the world. We know each other and we became friends. Wine is a wonderful drink, thanks to wine I have met many interesting people and I’m glad for it!

Milan

 

 

 

Vítejte!

  Rozhodnul jsem se, že budu psát blog. Blog o tom, co dělám, co si myslím, kam směřuji. Najdete tu moje touhy i strasti. Mám totiž velké štěstí, že můžu žít život, který žiju. Je to dar, dělat něco tak vzrušujícího a navíc mít možnost do toho vkládat svoje myšlenky. Právě o tento dar se chci s Vámi podělit. Budu mapovat moji cestu k přírodnímu vínu, která je toliko důležitá. Budu psát o tom, jak dělám víno a o snaze, aby bylo krásné. O tom, co je krásné a jak cítím krásu, která je pro mě vlastně množstvím nedostatků, uspořádaných v prostoru a čase. Nechci vytvořit dokonalé víno, které stejně jako dokonalý člověk neexistuje. Pokud si vinař myslí, že vytvořil dokonalé víno, měl by změnit povolání, protože ho opustily přirozené stimuly ke zlepšování se. Existuje spoustu vynikajících vín, ale nejsou mým vzorem. Chci dělat své víno. Beru to, co přinesou hrozny. Rozhoduje pocit, instinkt, nos a ústa. Snažím se víno cítit, nemám snahu pochopit ho, někdy je to totiž moc složité pro můj mozek.

Milan