NESTAREC WEEK No. 4

411

Mám moc rád tento čas. Sběr je pro každého zemědělce zadostiučiněním za celý rok. Líbí mi to tempo, co musíme vyvinout, abychom dostali hrozny pod střechu ve správný okamžik. Sklízet, jíst, spát a zase znova. Tento rok pro nás začal sběr velmi brzy, co si pamatuji nikdy jsme nesklízeli takhle časně. Slunečno a vysoké teploty, aktuální počasí, které nám hrozny peče. Snad to vydrží. Nechceme přezrálé hrozny a těžká vína. To je ten důvod. Začínáme sklízet již v 6 hodin ráno, pro udržení nízké teploty hroznů a taky pro lidi, kterým se pracuje líp. Je to krásná sklizeň, nemáme moc hroznů, ale dáváme lásku do toho co jsme dostali. Děkujeme.

 

I love this time. Every Harvest is a satisfaction for a farmer after the whole year. I like the pace what we need to keep to get grapes under the roof at the right time. Harvest, eat, sleep and over again. The harvest has started very soon this year, I can not remember we have ever harvested so soon. Sunny and hot conditions, current weather, which bakes grapes. Perhaps it lasts. We do not want overriped grapes and heavy wines. This is the reason. Getting to harvest as early as 6am to maintain a low temperature of grapes, it is also better for people who are working. It is a beautiful harvest, we do not have many grapes, but we do love what we got. Thank you.

416

Ještě minulý týden jsme dodělávali  instalaci opěrné konstrukce v mladých vinicích.

 

We were finishing the installation of the support structure in our young vineyards last week.

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Ve čtvrtek a v pátek jsme sklízeli Műller-Thurgau spolu s Muškátem. Sběr proběhl zhruba o 5 dní dřív než jsem myslel. Vyzrálost byla ideální, pro to co chceme. Žádné macerace. Lisování celých hroznů. Bude Pet-Nat?

On Thursday and Friday we harvested Muller-Thurgau, along with Muscat. The harvest took place around 5 days sooner than I thought. Ripeness was perfect for what we wanted. No maceration. Pressing of whole grapes. Will it be a Pet-Nat?

413Chardonnay máme na dvou polohách. Krásně vypečené hrozny. Hrozny ze starší vinice (13 let) kvasí normálně, na slupce. Ty z té mladší karbonicky.

 

We have Chardonnay at two positions. Beautifully roasted grapes. Grapes from older vines (13 years) are fermented normally on the skins. The ones from younger vines ferment carbonically.

45

44
414

Pondělí i úterý jsme věnovali Pinot Noir. Rychle s ním dolů, aby nepřezrál. Jsem rád, že se to podařilo. Vybrali jsem tři odlišné části vinice a svahu, které zpracováváme jinak. Tak jak si myslím, že je to pro daný hrozen správné.

Monday and Tuesday we spent with Pinot Noir. Working fast not to let it overriped. I am glad that we succeeded. I chose three different parts of the vineyard and the slope, which are processed differently. How do I think it is proper for the grapes.

49

47Půl 6 ráno právě se rozednívá, vše musí být připraveno pro Blond. Pinot Noir v bílém provedení. Myslím, že to bude základ pro sekt, kyselina je úžasná.

It is 5:30 in the morning. It is just dawning, everything must be ready for Blond. Pinot Noir in white. I think it will be the basis for sparkling wine, the acidity is amazing.

46

419

Teď se budeme věnovat Neuburgu.  Na víkend hlásí přeháňky, tak ho chci mít už raději u sebe ve sklepě. Je to nevděčník, ale mám ho tak rád.

Now we will focus on Neuburg. They reports showers at the weekend, so I want rather to have it in the cellar. It is ungrateful variety, but I like Neuburg so much.

420

Ve vinici je to jako ve vosím hnízdě. Bzučí to krásně, ale sem tam nás to potrápí tím, že jsou bobule nabodané. Tento zdroj octu musí pryč.

It is like a wasp’s nest in the vineyard. It hums beautifully,but there are stabbed berries, not the best thing.. This source of vinegar has to go away.

Dneska jenom tak krátce, každou minutu musím teď věnovat budoucímu vínu. Držte nám palce.

Just a short report today, I have to dedicate every minute to the future wine. Wish us luck.

 

M.