Nestarec ve světě! – Nestarec in the world!

mapa exportJeště před pár lety by mě vůbec nenapadlo, že moravské víno se dostane na stoly v tolika rozličných krajinách světa. Obchod s moravským a českým vínem je založen na tom, že naprostá většina vína se vypije u nás v ČR. Je to logické, protože s našimi 19 000 ha vinic pokryjeme zhruba 1/3 spotřeby vína, která se zde u nás vypije. Zbytek vína se k nám musí dovézt z okolních států. Nikoho to vlastně nenutí exportovat víno ven. Všechno víno s přehledem prodá u nás. Tato skutečnost mě však nikdy nenaplňovala a zdála se mi určitým způsobem setrvačná a bez nějaké větší snahy a invence. Vždycky jsem snil, že se naše víno bude vyvážet a že si ho dám třeba v hospodě v New Yorku nebo Tokiu. To byl ten motor, který nás hnal dál a ve skrytu duše jsem v to stále doufal a snažil se pro to udělat maximum.

A few years ago I would have never thought that Moravian wine gets on the table in so many different countries of the world. Trade with the Czech and Moravian wine is based on the fact that the vast majority of wine is consumed in our country. It is logical, because with our 19,000 hectares of vineyards we are able to cover about 1/3 of the consumption of wine. The rest of the wine must be imported from neighboring countries. Nobody is really in need to export wine abroad. All wine is sold on the local market. This fact did never satisfied me,it seemed to me automatical without any more effort and ingenuity. I always dreamed that our wine will be exported and that I ask for  in New York or Tokyo. That was the power that drove us farther and secretly I was still hoping and trying to do the maximum.

export 4Je naprostá pravda, že Českou Republiku na mapě vinařského světa nikdo moc nezná. Když jsme začali jezdit s našimi víny do světa, ze začátku jsem sebou bral mapku, kde vůbec ČR leží. Opravdu to tak bylo. Každý věděl, že se u nás dělá pivo, ale o víně povětšinou nikdo nevěděl. Bylo potěšující vidět to překvapení a slyšet tvrzení, že se u nás dělají zajímavá vína. To byly začátky, dnes se situace zlepšuje a myslím, že přichází čas východní Evropy, jejich vín a odrůd.

It is totally true that on the map of the wine world the Czech Republic is not really known. When we started going with our wines abroad, I took along a map, to show where the Czech Republic is situated. Indeed it was like that. Everyone knew Czech beer, but wine not. It was a pleasure to see the suprise of people we met that (good) wine is made in the Czech Republic. These were the beginnings, today the situation has improved and I think the time has come for Eastern Europe, their wines and grape varieties.

export 7Je nutno říct, že komunita přírodních vinařů je velmi pospolitá a v podstatě se mezi sebou všichni znají. To je to, co mě na tom baví.  Baví mě se mezi sebou navštěvovat, baví mě účastnit se různých prezentací, veletrhů, výstav či vinných salonů. Vždy se potkají skvělí lidé, se zápalem pro stejnou věc. Chutná se, mění se lahve a užije se mnoho legrace. To, že potkáte distributora, který chce Vaše vína vozit třeba do Kanady, beru jako příjemný bonus.

It must be said that the community of natural winemakers is pretty stalked and basically everyone knows each other. I enjoy visiting the others, I enjoy participating in a variety of presentations, trade fairs and exhibitions. You always meet great people with a passion for the same thing. You taste wine, exchanging bottles and have a lot of fun. The fact that you meet a distributor who wants to import your wine to Canada, I take as a pleasant bonus.

export 3Toto vše co se nám dnes daří dělat, není samozřejmě jen moje zásluha. Velký dík patří mé rodině, rodičům, kteří se starají ve velké míře o vinice, sestře Lence, která se rozhodla zůstat v oboru a studuje vysokou školu se zaměřením na vinařství. Přítelkyni Mirce, ve které mám maximální oporu. Klukům, kteří u nás pracují. Vaškovi, který už je tady nějaký rok a teď i čerstvě Pepčovi, který rozšířil náš tým. Díky všem těmto lidem vznikají naše vína. Obrovský dík patří kamarádovi Honzovi Čulíkovi, který se mnou velkou část zahraničních cest absolvuje a obstarává taky komunikaci s distributory. Stal se jakýmsi ambasadorem našich vín.  Stejně tak patří dík klukům z vinného baru Veltlin. Bogdan Trojak a Standa Soukup se zasazují o věhlas moravských a českých vín v zahraničí, třeba v New Yorku.

That what we have achieved today it is not just my credit. Big thanks to my family, to parents who take care about the vineyard, sister Lenka, who decided to stay in the wine field and studying high school with a focus on viticulture. Guys who work with us. Vasek, who is already a year here and now freshly Pepik, who expanded our team. Thanks to all these people our wine arise. Huge thanks to my friend Jan Culik who took part in a large portion of our foreign trips. He takes care of the communication with distributors. He became a kind of ambassador for our wines. Likewise, special thanks to the guys from the wine bar Veltlin. Bogdan Trojak and Standa Soukup who advocate of fame Czech and Moravian wines abroad, mostly in New York.

export 8Tento text vlastně vznikl spontánně, po tom co jsem dneska procházel dokumenty za poslední dobu.  Po součtu čísel jsem zjistil, že již víc jak 50% vín, které prodáme, exportujeme do zahraničí.  Na prodejích jde jasně vidět, co jaký trh preferuje. Tuzemský trh, žádá spíše jednodušší a čitelnější vína v zahraničí je to přesně naopak.

This text actually originated spontaneously after what I went through papers today. After the sum of the numbers, I discovered that already more than 50% of the wines that we sell, we export abroad. One can clearly see on the sales what the market prefers. The domestic market, asking rather simpler and more readable wines, the foreign market is exactly the opposite.

export 6Děkuji všem, co se zasadili o to, že si naše víno můžete objednat v: USA, Kanadě, Francii, Německu, Rakousku, Polsku, Holandsku, Belgii, Itálii, Singapuru, Japonska, na Slovensku. V blízké budoucnosti snad i v Londýně, Dánsku, Švédsku, či Číně. Na tom teď právě pracujeme.

Thank you to all those who enabled the fact that our wine can be ordered at: USA, Canada, France, Germany, Austria, Poland, Holland, Belgium, Italy, Singapore, Japan, the Slovak Republic. In the near future, perhaps in London, Denmark, Sweden, and China – that´s what we are working on right now.

export 2Jsem rád, že můžeme spolupracovat s našimi distributory v různých koutech světa. Se všemi se známe a stali jsme se přáteli. Víno je úžasný nápoj, díky kterému jsem se seznámil s velkou spoustou zajímavých lidi a za to jsem šťastný.

I am more than happy that we can work with our distributors in various parts of the world. We know each other and we became friends. Wine is a wonderful drink, thanks to wine I have met many interesting people and I’m glad for it!

Milan